WYDANIE ONLINE

Zbycie przez właściciela nieruchomości objętej planem miejscowym może wiązać się z obowiązkiem zapłaty tzw. renty planistycznej na rzecz gminy. Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach opłata ta jest pobierana, jak się od niej odwołać i kiedy ulega przedawnieniu.

czytaj więcej »

W przypadku podejrzenia naruszenia przepisów prawa budowlanego organy nadzoru budowlanego mogą przeprowadzać kontrole i oględziny obiektów budowlanych. Wyjaśniamy różnice między tymi czynnościami i wskazujemy, jak ich przebieg powinien być prawidłowo dokumentowany.

czytaj więcej »

Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót. Tak wynika z nowelizacji przepisów dotyczących udziału podwykonawców w procesiebudowlanym, które obowiązują od 1 czerwca 2017 r.

czytaj więcej »

Urbanistyczna całość to nie tylko budynki leżące w ciągu drogi, do której dostęp ma działka, ale także w warunkach zabudowy miejskiej zespół budynków położonych w analizowanym obszarze. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 stycznia 2016 r., sygn. akt II OSK 1278/14

czytaj więcej »

Moja działka graniczy z drogą publiczną, przy której jest wykopany rów. Właściciele sąsiedniej działki, położonej wyżej, regularnie odprowadzają nieczystości do tego rowu, co zatruwa powietrze w całej okolicy nawet na długie godziny. Co mogę zrobić w takiej sytuacji? Jakie organy zawiadomić oraz jak zabezpieczyć dowody?

czytaj więcej »

Mój sąsiad rozpoczął budowę budynku gospodarczego. Z prac ziemnych i tyczenia fundamentów wnioskuję, że zamierza je usytuować w granicy łączącej nasze działki lub nawet z jej przekroczeniem. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Na wszystkich etapach robót ociepleniowych konieczne jest zachowanie staranności i przestrzegania odpowiednich zasad. Dowiedz się, jak krok po kroku, prawidłowo wykonać każdy z nich w systemie opartym na płytach styropianowych.

czytaj więcej »

12 sierpnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Zmiany mają na celu wyeliminowanie barier w ubieganiu się o finansowanie zwrotne w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego w zakresie społecznego budownictwa czynszowego.

czytaj więcej »

Każda nieruchomość może zostać poddana kontroli ze strony inspekcji nadzoru budowlanego. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego mogą dokonywać czynności kontrolnych.

czytaj więcej »

wiper-pixel