WYDANIE ONLINE

7 lipca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, przygotowaną przez MIB. Zmiany mają zapewnić przejrzystą i stabilną sytuację stronom umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami, a także jednolitą praktykę zbywania nieruchomości publicznych na rzecz długoletnich dzierżawców nieruchomości. Nowelizacja wejdzie w życie 1 września 2017 r.

czytaj więcej »

Pytanie: W trakcie realizacji budowy inwestor z różnych przyczyn może być zainteresowany zmianami w projekcie budowlanym zatwierdzonym pozwoleniem na budowę. Czy od autora projektu może wymagać wprowadzenia do projektu każdej zmiany? Czy bez zgody autora projektu może zlecić wprowadzenie zmian do projektu innemu projektantowi?

czytaj więcej »

Możliwość przeprowadzenia mediacji kojarzona była dotąd z postępowaniem cywilnym, a w szczególności ze sprawami z zakresu prawa rodzinnego. W dniu 1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, która daje możliwość skorzystania z procedury mediacji także w postępowaniu administracyjnym, czyli m. in. w postępowaniu, którego przedmiotem jest udzielenie pozwolenia na budowę.

czytaj więcej »

Ostateczna decyzja udzielająca pozwolenia na budowę może zostać usunięta z obrotu prawnego nawet długo po zrealizowaniu inwestycji na jej podstawie jeśli dotknięta jest wadami powodującymi jej nieważność. Dla takich sytuacji ustawodawca przewidział szczególny tryb postępowania nadzwyczajnego.

czytaj więcej »

Przepisy prawa budowlanego przyznają każdemu inwestorowi prawo zabudowy nieruchomości gruntowej. Wynika z tego uprawnienie inwestora do żądania wydania przez starostę pozwolenia na budowę. Warunkiem skorzystania z tego prawa jest jednak wykazanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz zgodność planowanego zamierzenia budowlanego z innymi obowiązującymi przepisami prawa. Wyjaśniamy, jak to zrobić.

czytaj więcej »

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 ustawy prawo budowlane, dopuszczalne jest tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Wyjaśniamy, kiedy i na jakich zasadach można to zrobić.

czytaj więcej »

Prowadzenie prac przez inwestora, mimo trwającego postępowania sądowego, odbywa się na jego ryzyko, ponieważ ewentualne przywrócenie stanu poprzedniego będzie obciążać właśnie jego.Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 czerwca 2016 r., sygn. akt II OZ 643/16

czytaj więcej »

W przypadku gdy budowa na sąsiedniej nieruchomości wywołuje szkody na terenie innych nieruchomości lub jest dla ich właścicieli szczególnie uciążliwa, mogą oni złożyć wniosek o nadzór przestrzegania przepisów prawa budowlanego. Inspektorzy mają prawo wejść na teren budowy oraz żądać dokumentów i wyjaśnień. Kontrola może dotyczyć także remontu mieszkania w bloku.

czytaj więcej »

wiper-pixel