1

Budujemy ekologicznie – przepisy, technologie, metody i sposoby dofinansowanie ekobudowy

W Polsce przy projektowaniu i wykonywaniu budynków wciąż niewiele osób zwraca uwagę na problemy związane z ich wpływem na środowisko, a także coraz wyższymi kosztami eksploatacji. Dlatego ten e-book zdecydowaliśmy się poświęcić zastosowaniu rozwiązań energooszczędnych w budownictwie.  Pozwalają one ograniczyć negatywne oddziaływanie budynków na środowisko, a jednocześnie poprawiają komfort jego użytkowania i znacząco zmniejszają koszty eksploatacji.

2

Bhp na budowie – sprawdź, jak krok po kroku uniknąć kary w przypadku kontroli

Branża budowlana jest jedną z najbardziej obciążonych pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdego roku dochodzi do tysięcy wypadków na budowach, z których wiele kończy się śmiercią pracowników. Mniej lub bardziej niebezpieczne naruszenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy są codziennością na budowach. Zabezpieczenie inwestycji budowlanej od strony bhp jest więc bardzo istotne. Zasady bhp wciąż są w Polsce bardzo często lekceważone, a stan wiedzy osób odpowiedzialnych o przepisach i zasadach bhp jest znikomy. Konsekwencje tej niewiedzy mogą być bardzo dotkliwe. Dlatego przekazujemy do Waszych rąk e-book w całości poświęcony tej tematyce.

2

Wzory uchwał wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w sprawach lokalowych z praktycznymi komentarzami

Każda decyzja wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej dotycząca lokali powinna mieć formę uchwały. Niniejsza publikacja stanowi zbiór najważniejszych uchwał dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną przeznaczony do praktycznego wykorzystania przez właścicieli lokali. Aby wzory te były dla czytelnika zrozumiałe, zostały przykładowo wypełnione i opatrzone komentarzami.

1

Wzory uchwał i regulaminów wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z praktycznymi komentarzami

Zasady dotyczące zarządzania oraz korzystania z nieruchomości wspólnej warto sprecyzować w postaci odpowiednich regulaminów. Każdy taki regulamin przyjmowany jest w formie uchwały właścicieli lokali. Niniejsza publikacja stanowi zbiór przykładowych uchwał dotyczących wprowadzenia regulaminów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych oraz załączników do tychże uchwał w postaci samych regulaminów. Aby wzory były dla czytelnika zrozumiałe, zostały przykładowo wypełnione i opatrzone praktycznymi komentarzami.

3

Wzory uchwał dotyczących zarządzania nieruchomością z praktycznymi komentarzami

Jeżeli w naszym budynku lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, konieczne jest powołanie zarządu. Zarówno zarząd, jak i jego poszczególni członkowie mogą być w każdej chwili zawieszeni w czynnościach lub odwołani. Każda decyzja właścicieli lokali dotycząca zarządu nieruchomością wspólną powinna mieć formę uchwały. Niniejsza publikacja stanowi zbiór najważniejszych uchwał dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną przeznaczony do praktycznego wykorzystania przez właścicieli lokali. Aby wzory te były dla czytelnika zrozumiałe, zostały przykładowo wypełnione i opatrzone komentarzami.

2RN19

Budowa zjazdu do drogi publicznej zgodnie z prawem

Zapewnienie dostępu do drogi publicznej jest jednym z podstawowych warunków, od spełnienia których uzależniona jest możliwość legalnej zabudowy działki budowlanej. Jednym ze sposobów zapewnienia tego dostępu jest budowa zjazdu. Niniejszy e-book omawia najważniejsze wymogi prawne dotyczące warunków technicznych, lokalizacji i budowy zjazdów.

2RN15

Nadbudowa lub przebudowa nieruchomości wspólnej. Sprawdź, jak wspólnota może zarządzać powstałym w ten sposób lokalem.

Przewidziane w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r. 1892 ze zm.: dalej: u.w.l.) wymaganie podjęcia przez właścicieli lokali uchwały „w formie prawem przewidzianej” dotyczy tylko uchwały udzielającej zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, nie dotyczy zaś uchwały wyrażającej zgodę na dokonanie przez zarząd takiej czynności.

2RN09

Umowy deweloperskie - 11 wskazówek dla dewelopera. Sprawdź kiedy możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności i jak tego uniknąć

Podpisanie przez nabywcę protokołu odbioru technicznego nie oznacza, że kończy się odpowiedzialność dewelopera z tytułu wad i usterek, które ujawnią się w trakcie użytkowania nieruchomości. W niniejszym e-booku wyjaśnimy, na czym polega instytucja rękojmi, gwarancji, oraz odpowiedzialności kontraktowej dewelopera, a także jakie obowiązki z tych tytułów ciążą na deweloperze. Wyjaśnimy również, jak uniknąć ryzyka roszczeń ze strony nabywcy.

2RN10

Umowa o nadzór inspektorski - wskazówki dla inwestora. Sprawdź, kiedy i na jakich zasadach warto zawrzeć taką umowę

 Nie każdą budowę musi nadzorować inspektor nadzoru inwestorskiego. Jedynie w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania domu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko – starosta może w decyzji o pozwoleniu na budowęnałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. Inwestor ma też prawo zatrudnić inspektora w celu reprezentacji swoich interesów na budowie. Takie rozwiązanie może się okazać bardzo korzystne, pozwala bowiem zaoszczędzić czas i daje gwarancje profesjonalnej kontroli budowy. Warto zatem wiedzieć, jak i z kim zawrzeć umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego.  

2RN11

Egzekucja z nieruchomości należącej do spółdzielni mieszkaniowej Dowiedz się, co grozi spółdzielni, która nie opłaca podatków lub rat kredytowych

Egzekucja z nieruchomości należącej do spółdzielni mieszkaniowej to długotrwały i  skomplikowany sposób dochodzenia roszczeń. Może być ona prowadzona w odniesieniu do każdej nieruchomości, w tym również ułamkowej części nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego. Z tego rodzaju egzekucją najczęściej będziemy mieć do czynienia w sytuacji, gdy spółdzielnia nie uiściła ciążącego na niej zobowiązania podatkowego lub nie spłaca w ustalonych terminach rat kredytowych. W obu przypadkach tryb przeprowadzania egzekucji opiera się na tych samych zasadach. Istnieją jednak pewne różnice, które warto omówić.