Zmiana sposobu użytkowania po oddaniu obiektu do użytkowania

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego po jego oddaniu do użytkowania obwarowana jest szeregiem wymogów prawnych. Określenie właściwej procedury dla takiej inwestycji zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim od rodzaju zamierzonej działalności i zmiany parametrów obiektu będącej jej konsekwencją. Z kolei samowolna zmiana sposobu użytkowania obiektu skutkuje sankcjami na gruncie przepisów planistycznych oraz budowlanych. Dlatego warto zapoznać się z przepisami regulującymi tę sferę działalności.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy w celu legalizacji samowoli budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej wzbudza wiele wątpliwości zarówno etycznych jak i stricte prawnych. Jedne z największych dotyczyły dopuszczalności wydania decyzji o warunkach zabudowy dla obiektu już wybudowanego. Jednakże dwa orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego przecięły dyskusję na ten temat. W artykule opisuję te orzeczenia oraz skutki jakie wywołują one aż po dzień dzisiejszy.

Służebność przesyłu

Służebność przesyłu jest kolejną, po ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, instytucją przewidzianą do regulowania stosunków pomiędzy przedsiębiorstwami sieciowymi a właścicielami nieruchomości. W niniejszym artykule pokrótce poruszę problematykę tej instytucji.

Najważniejsze zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku

W dniu 24 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej „ustawa ooś”) wprowadziła zmiany w kilku obszarach, z czego do najważniejszych należą zmiany w zakresie - strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, transgranicznych ocen oddziaływania na środowisko oraz w zakresie procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Poniższy artykuł wskazuje jaki wpływ ustaw może mieć na proces inwestycyjny. Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

Dostępność obiektów budowlanych dla osób ze szczególnymi potrzebami

W dniu 20 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która określa środki służące zapewnianiu dostępności oraz obowiązki podmiotów publicznych w tym zakresie. W artykule wyjaśniam czym jest dostępność na płaszczyźnie architektonicznej i jakie obowiązku w zakresie dostępności ustawa nakłada na uczestników procesu inwestycyjnego.

Czy stosowanie Polskich Norm jest obowiązkowe?

Lead: Zgodnie z wyjaśnieniami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne. Nawet powołanie się na Polską Normę w przepisie prawnym nie zmienia jej dobrowolnego statusu, chyba że ustawodawca świadomie chce ten status zmienić. Jest to możliwe tylko przez wyraźne wskazanie w przepisach rangi ustawowej. W praktyce kwestia zakresu związania Polskimi Normami wywołuje liczne wątpliwości i spory.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i zbiornika na nieczystości ciekłe

Miejsce, w którym ma być zrealizowana inwestycja nie zawsze jest wyposażone w niezbędne sieci infrastruktury technicznej. Z artykułu dowiesz się co zrobić, jeśli działka, którą kupiłeś lub zamierzasz kupić nie ma dostępu do sieci kanalizacyjnej.