AFB 40

Uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Projekty budowlane niektórych obiektów budowalnych wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej. Celem uzgodnienia jest potwierdzenie zgodności rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Teren zamknięty w procesie inwestycyjnym

Teren zamknięty stanowi szczególny obszar, który ustalany jest w celu realizacji jednej z najważniejszych funkcji państwa – bezpieczeństwa i obronności państwa. Wydawać by się mogło, że przepisy regulujące tak ważne sprawy powinny być precyzyjnie uregulowane. Tymczasem ustawodawstwo w niedostateczny sposób reguluje tę instytucję, a w niektórych kwestiach zawiera luki prawne. Jednocześnie proces inwestycyjny na terenie zamkniętym obwarowany jest licznymi wyjątkami, co jeszcze bardziej komplikuje życie uczestnikom procesu inwestycyjnego.

Problematyczne prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Jednym z podstawowych dokumentów, jakie inwestor musi dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, jest oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W artykule wyjaśniam, w jakich przypadkach inwestor może złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także w jakich przypadkach organ może podważyć oświadczenie złożone przez inwestora.

SFB 09

Rola gminnej ewidencja zabytków w procesie inwestycyjnym

Ochrona dziedzictwa narodowego i  zabytków jest jednym z zadań organów publicznych oraz   właścicieli zabytków. Jednak nie zawsze właściciel wie, że jego nieruchomość stanowi zabytek . W artykule wyjaśniam jak się odbywa i z czym się wiąże wpisanie zabytku do gminnej ewidencji zabytków, a także jak wygląda uzyskanie dla takiego zabytku  decyzji o warunkach zabudowy czy pozwolenia na budowę.

Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub w jego otoczeniu

Kiedy wymagana jest decyzja konserwatora zabytków? Jak przebiega to postępowanie? Jakie wymagania może nałożyć na inwestora konserwator w swojej decyzji? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w poniższym artykule.

Ochrona zabytków w planie miejscowym

Jakie są sposoby  ochrony zabytków w planie miejscowym? Jaki jest udział konserwatora zabytków w procedurze planistycznej? Jakie mogą być skutki objęcia zabytku ochroną w planie miejscowym i jak wpływa to ono na prawa właściciela? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

AFB 39

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu

O wycince drzew i krzewów dużo mówi się ostatnio w mediach. Warto poznać przepisy normujące postępowania w tym zakresie oraz zasady jakie ustanowił ustawodawca. Z artykułu dowiesz się czy musisz uzyskać zezwolenie na usunięcie drzewa i gdzie możesz sprawdzić wysokość opłaty.

Zasady obliczania powierzchni użytkowej

Różne akty prawne posługują się różnymi definicjami i sposobami  obliczania powierzchni użytkowej. Dotyczy to w szczególności obliczeń dokonywanych na potrzeby projektu budowlanego oraz ewidencji gruntów i budynków. W artykule wskazuję na czym polega różnica pomiędzy tymi definicjami oraz którą z nich należy stosować w poszczególnych przypadkach.  

Procedura zgłoszenia budowlanego

Zgłoszenie budowlane jest jedną z najstarszych i najbardziej rozbudowanych procedur administracyjnych do której nie stosuje się przepisów KPA. Procedura ta była wiele razy modyfikowana i precyzowana co powodowało jednocześnie, że stała się ona mniej przejrzysta. Z drugiej strony stała się ona wzorem dla innych regulacji, np. zgłoszenia wodnoprawnego, czy zgłoszenia zamiaru wycinki drzew i krzewów. Poniższy artykuł opisuje podstawowe zasady jakimi rządzi się ta procedura i wskazuje na ważne elementy, o których powinien pamiętać inwestor.

AFB 38

Zmiana sposobu użytkowania po oddaniu obiektu do użytkowania

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego po jego oddaniu do użytkowania obwarowana jest szeregiem wymogów prawnych. Określenie właściwej procedury dla takiej inwestycji zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim od rodzaju zamierzonej działalności i zmiany parametrów obiektu będącej jej konsekwencją. Z kolei samowolna zmiana sposobu użytkowania obiektu skutkuje sankcjami na gruncie przepisów planistycznych oraz budowlanych. Dlatego warto zapoznać się z przepisami regulującymi tę sferę działalności.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy w celu legalizacji samowoli budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej wzbudza wiele wątpliwości zarówno etycznych jak i stricte prawnych. Jedne z największych dotyczyły dopuszczalności wydania decyzji o warunkach zabudowy dla obiektu już wybudowanego. Jednakże dwa orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego przecięły dyskusję na ten temat. W artykule opisuję te orzeczenia oraz skutki jakie wywołują one aż po dzień dzisiejszy.

Służebność przesyłu

Służebność przesyłu jest kolejną, po ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, instytucją przewidzianą do regulowania stosunków pomiędzy przedsiębiorstwami sieciowymi a właścicielami nieruchomości. W niniejszym artykule pokrótce poruszę problematykę tej instytucji.

AFB 37

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę

Zmiany projektu budowlanego w trakcie budowy są nieuniknione. Zasady ich wprowadzania nie należą jednak do najprostszych. Niekiedy wprowadzane zmiany powodują konieczność zmiany pozwolenia na budowę. W artykule wyjaśniam jaka jest geneza tej regulacji oraz opisuję aktualne przepisy w tym zakresie.

Uprawnienia budowlane – ­­problemy nierozwiązane po wykonaniu wyroku TK

W kwietniu 2019 r. miała miejsce nowelizacja Prawa budowlanego, mająca na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego m.in. zakresu uprawnień budowlanych. Zmiana ta rozwiązała problem niekonstytucyjności przepisów wskazanych przez TK. Jednakże zdaniem środowiska architektów i inżynierów budownictwa jest jeszcze kilka zagadnień, które wymagają jeszcze zmian.

Umowa o sporządzenie projektu budowlanego

W czasach, w których projektowanie czy uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń, a więc cała tzw. „biurokracja budowlana”, może trwać do kilku razy dłużej niż faktyczna budowa, zawarcie dobrej umowy o sporządzenie projektu budowlanego jest niezbędnym warunkiem powodzenia całego przedsięwzięcia. Zobaczmy o czym należy pamiętać by nie popełnić błędu przy zawieraniu takiej umowy.

SFB08

Zabudowa jednorodzinna czy zagrodowa? Lokalizacja inwestycji w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa sądowo-administracyjnego

Czym się różni zabudowa jednorodzinna od zagrodowej? Jakie są warunki wydania decyzji o warunkach zabudowy dla każdej z nich? Co należy brać pod uwagę przy ocenie wniosku inwestora? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym artykule.  

Tytuł: Decyzja o warunkach zabudowy. Rola w procesie inwestycyjnym. Podstawowe informacje

Co to jest decyzja o warunkach zabudowy? Jakie są zasady jej wydawania? Co powinien zawierać wniosek o jej wydanie? Odpowiedzi te i inne podstawowe pytania dotyczące tej decyzji znajdziesz w poniższym artykule.

Strona postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Ustalenie warunków zabudowy następuje w ramach postępowania administracyjnego w formie decyzji administracyjnej. Podstawowym obowiązkiem organu prowadzącego takie postępowanie jest ustalenie wszystkich jego stron. Z artykułu dowiesz się w jaki sposób powinno dochodzić do wyznaczenia kręgu stron postępowania w sprawach dotyczących ustalenia warunków zabudowy. 

AFB 36

Zasady sytuowania budynków przy działkach drogowych

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 2017 r. wprowadziła kilka zmian w zasadach sytuowania budynków. Jedna z nich dotyczy zasad sytuowania budynków w stosunku do granicy z działką drogową. Z artykułu dowiesz się, jak interpretować to pojęcie oraz jak wpływa to na zasady sytuowania budynków.  

Wpływ stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej na inne decyzje w procesie inwestycyjnym

Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej na której oparto inną decyzję zależną ma niebagatelne znaczenie z punktu widzenia stabilności decyzji wydawanych w procesie budowlanym. Wyobraźmy sobie bowiem sytuację w której okazuje się, że decyzja w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w oparciu o którą inwestor uzyskał pozwolenie na budowę, zawierała jedną lub kilka kwalifikowanych wad o których mowa w art. 156 § 1 Kpa, co skutkowało wyeliminowaniem jej z obrotu prawnego na podstawie ostatecznej i prawomocnej decyzji właściwego organu administracji publicznej. Pojawia się zatem pytanie jak powinien w takim przypadku zareagować organ który wydał pozwolenie na budowę bazując na wcześniejszym rozstrzygnięciu dotyczącym warunków zabudowy które zostało następnie usunięte z obrotu prawnego. Czy organ w takim przypadku powinien na wniosek bądź z urzędu wszcząć postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę bądź innej decyzji wydawanej w procesie inwestycyjnym, jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 Kpa, czy też wznowić tego rodzaju postępowanie z uwagi na zaistnienie przesłanki o której mowa w art. 145 §1 pkt 8 Kpa, zgodnie z którą wznawia się postępowanie administracyjne w sprawie zakończonej ostateczną decyzją opartą na innej decyzji lub orzeczeniu sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione? Należy przy tym pamiętać, że z żądaniem wszczęcia w tym zakresie postępowania może wystąpić strona postępowania zakończonego decyzją, która ma być wzruszona w postępowaniu nieważnościowym/wznowieniowym.

Utrwalona praktyka interpretacyjna a wydanie pozwolenia na budowę

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 r. wprowadziła szereg zmian w katalogu zasad ogólnych postępowania administracyjnego. Katalog ten został poszerzony m. in. o zasadę pewności prawa. Z artykułu dowiesz się, czy i w jaki sposób wskazana zasada znajduje zastosowanie w postępowaniach w przedmiocie pozwolenia na budowę. 

AFB 35

Właściwa organizacja terenu budowy może mieć duży wpływ na zminimalizowanie ryzyko zaistnienia wypadków

Wskaźnik wypadków śmiertelnych w budowniczowie od lat pozostaje na poziomie wskaźnika dla górnictwa i kopalnictwa oraz ponad 2,5-krotnie przewyższa wskaźnik dla całej działalności produkcyjnej. Także wskaźnik wypadków ciężkich jest tu 2,5-krotnie większy niż dla całej gospodarki narodowej. Znacznie przewyższa wskaźniki występujące w całej działalności produkcyjnej oraz górnictwie i kopalnictwie. Warto więc poznać sposoby na bezpieczne zagospodarowanie terenu prac budowlanych i zapewnienie faktycznego bezpieczeństwa pracowników.

RODO w prawie budowlanym. Nie poznamy autora „donosu budowlanego”

Nowe przepisy wdrażające RODO przyniosły interesujące zmiany w wielu ustawach i.in. w Prawie Budowlanym. Dotyczą one przede wszystkim informowania organów administracji architektoniczno – budowalnej przez osoby trzecie o nieprawidłowościach w zakresie budowy.

Poznaj kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego

Inwestor uzyskuje uprawnienie do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane było pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, gdy dopełni formalności przed organem nadzoru budowlanego. Jeśli przystąpi do użytkowania obiektu z naruszeniem obowiązujących przepisów musi liczyć się z wymierzeniem przez organ administracji kary pieniężnej.

AFB 34

Zasady zagospodarowania terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Ustawodawca zadbał o to, aby każdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawierał podobne elementy. Jednym z podstawowych jest przeznaczenie terenów oraz zasady ich zagospodarowania. Z artykułu dowiesz się, co musisz uwzględnić, sporządzając projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz poznasz przykłady najczęstszych naruszeń prawa związanych z zasadami zagospodarowania terenów.

Umowa o roboty budowlane. Sprawdź co powinna zawierać

Umowa o roboty budowlane jest umową nazwaną, została bowiem szczegółowo uregulowana w art. 647–658 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.Wzór

Proces budowlany będzie prostszy. Poznaj planowane zmiany w prawie budowlanym

Już niedługo Prawo budowlane może zostać nieco odformalizowane. Zobaczmy, jakie zmiany są projektowane i czym będzie się różniła ustawa po nowelizacji od jej obecnego kształtu.

AFB 33

Umowy przedwstępne w procesie budowlanym – kiedy i dlaczego warto je zawierać

W procesie zawierania umów o roboty budowlane mogą być wykorzystane umowy przedwstępne bądź różnego rodzaju porozumienia wstępne, na podstawie których strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości właściwej umowy. Taka umowa wstępna odgrywa bardzo istotną rolę, stabilizując porozumienie pomiędzy stronami przed jego definitywnym ukształtowaniem. Wyjaśniamy, kiedy i dlaczego warto zawierać umowy przedwstępne w procesie budowlanym, a także jak to zrobić.

Skutki uchwalenia miejscowego planu na przykładach z praktyki

Intencją prawodawcy jest objęcie obszaru całego kraju miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Jednak dla inwestorów planujących realizację inwestycji na nieruchomości znajdującej się na obszarze objętym tym opracowaniem wejście w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zawsze jest korzystne. Z artykułu dowiesz się, jakie konsekwencje pociąga za sobą uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz kiedy i jak możesz się przed nimi bronić.

Przyczyny i skutki stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę

Ostateczna decyzja udzielająca pozwolenia na budowę może zostać usunięta z obrotu prawnego nawet długo po zrealizowaniu inwestycji na jej podstawie, jeśli dotknięta jest wadami powodującymi jej nieważność. Dla takich sytuacji ustawodawca przewidział szczególny tryb postępowania nadzwyczajnego. Dowiedz się, z jakiego powodu może dojść do stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę i jakie są tego skutki.

AFB32

Szykują się zmiany w zakresie abolicji samowoli budowlanych

Niektóre obiekty budowlane wybudowane niezgodnie z przepisami będą mogły stać się niedługo legalne. Wszystko dzięki tzw. abolicji samowoli budowlanych, którą planuje rząd. Dowiedz się, na czym polegać mają zmiany i jakich nowych obowiązków będziesz musiał dopełnić.

Poznaj granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie

Podejmując decyzję o przeznaczeniu danych terenów na konkretny cel rada gminy lub miasta nie może kierować się jedynie swoją wolą. W każdym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego trzeba bowiem uwzględnić postanowienia przepisów odrębnych, które wprowadzają ograniczenia na obszarze objętym planem. Z artykułu dowiesz się które ustawy i rozporządzenia mają szczególne znaczenie przy sporządzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także w jaki sposób najczęściej zostają one naruszone.

Odstępstwa od projektu budowlanego. Za jakie nieprawidłowości organ nadzoru budowlanego może wymierzyć karę

Organ nadzoru budowlanego jest uprawniony do wymierzenia kary z tytułu nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli budowy. Nieprawidłowości te mogą stanowić zarówno istotne, jak i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego, jeżeli takie nieistotne odstępstwa nie zostały udokumentowane w projekcie budowlanym w sposób określony w przepisach Prawa budowlanego. Takie stanowisko zajął w ostatnim wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Dowiedz się, czego dotyczyła sprawa i jakie będą konsekwencje tego orzeczenia dla branży budowlanej.

AFB31

Z jakimi ograniczeniami w budowie możemy mieć do czynienia w związku z ochroną środowiska

Już na etapie projektowania zamierzenia budowlanego należy brać pod uwagę ograniczenia wynikające z ochrony środowiska. Wymogi te mają bardzo istotne znaczenie zarówno dla architektów i projektantów przygotowujących projekt, jak i inwestorów ubiegających się o udzielenie pozwolenia na budowę, czy organów samorządowych wydających takie pozwolenie. Wyjaśniamy, jakie ograniczenia w budowie przewiduje prawo ochrony środowiska i jak powinien wyglądać uwzględniający te wymogi projekt budowlany, by wydane zostało pozwolenie na budowę.

Postanowienie o wstrzymaniu użytkowania obiektu budowlanego

W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego bez zgody urzędu, powiatowy (bądź wojewódzki – w zależności od rodzaju obiektu) inspektor nadzoru budowlanego wydaje postanowienie wstrzymujące użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części. Postanowienie takie powinno tez zawierać nakaz dostarczenia odpowiednich dokumentów oraz termin, w którym należy je złożyć. Sprawdź, jak prawidłowo sporządzić Postanowienie o wstrzymaniu użytkowania obiektu budowlanego.

SFB06

Wzór umowy o nadzór inwestorski z praktycznym komentarzem

Przedmiotem umowy jest zobowiązanie zleceniobiorcy do wykonania szczególnego rodzaju usługi w postaci czynności kontrolnych i nadzoru w ramach procesu budowlanego. Dowiedz się, jak powinna wyglądać prawidłowo sporządzona umowa o nadzór inwestorski.

Kierownik budowy czy inspektor? Kogo zatrudnić na budowie

Przy wszystkich robotach budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, konieczne jest zatrudnienie tzw. uczestników procesu budowlanego. Każdy z nich ma na placu budowy obowiązki i prawa określone w przepisach prawa budowlanego. Zatrudnienie tych osób i powierzenie im obowiązków jest obowiązkiem inwestora. Dowiedz się, kiedy i kogo powinieneś zatrudnić przy realizacji swojej inwestycji.

AFB30

Wzór pozwu o rozgraniczenie nieruchomości

W przypadku gdy między sąsiadami dochodzi do sporu w sprawie przebiegu granicy między nieruchomościami lub gdy granice takie w ogóle nie zostały wytyczone konieczne jest przeprowadzenie postępowanie rozgraniczeniowa rozgraniczeniowego. Jest ono wszczynane z urzędu lub na wniosek strony. Procedura nie jest prosta, dlatego strony chętnie korzystają w takich wypadkach ze wsparcia geodety. Dowiedz się, jak pomóc właścicielowi w prawidłowym sporządzeniu pozwu o rozgraniczenie nieruchomości.

Wymogi budowlane względem elektrowni wodnych i wiatrowych

Realizacja inwestycji w postaci źródła odnawialnej energii jest niemal zawsze przedsięwzięciem budowlanym. Warto wiedzieć, jakie wymogi formalne trzeba spełnić by móc wybudować elektrownię wodną lub wiatrową.

Umowa przedwstępna w obrocie nieruchomościami krok po kroku

Na rynku nieruchomości częstą praktyką jest podpisywanie umów przedwstępnych kupna lub sprzedaży mieszkania. Poprzedza ona podpisanie umowy przyrzeczonej (ostatecznej). Warto wiedzieć, czemu służy taka umowa, jakie prawa przysługują umowy, a także jak ją skonstruować.

AFB29

Wzór wniosku o wydanie dziennika budowy

Jednym z podstawowych obowiązków inwestora jest wystąpienie do organu, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, o wydanie dziennika budowy. Posiadanie decyzji o pozwoleniu na budowę wiąże się z koniecznością posiadania dziennika budowy. Są to dwa dokumenty, które występują nierozłącznie i zarówno za uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę jak też za uzyskanie dziennika budowy jest odpowiedzialny inwestor. Sprawdź, jak prawidłowo sporządzić wniosek o wydanie dziennika budowy.

Szykują się duże zmiany w formalnościach budowlanych

Zapowiadają się spore zmiany w formalnościach budowlanych. Chodzi o nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, której założenia przygotował specjalny zespół doradczy. Podstawowe zmiany dotyczyć będą tworzenia miejscowych planów oraz wydawania tzw. wuzetek. Nowelizacja przewiduje też wprowadzenie normatywu planistycznego – mechanizmu zapobiegającego samowoli budowlanej. Dowiedz się, co ma się zmienić i jak wpłynie to na sytuację uczestników procesu budowlanego.

AFB28

Zwolnienie przez bank środków pieniężnych a obowiązek podatkowy dewelopera

Zwolnienie przez bank środków pieniężnych z otwartego rachunku powierniczego dewelopera na spłatę jego kredytu pod inwestycję powoduje powstanie obowiązku podatkowego po stronie dewelopera. Deweloper musi wiec rozliczyć się z fiskusem. Tak zdecydował Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 kwietnia 2018 r. (sygn. akt: I FSK 968/16; Legalis). Dowiedz się, na jakiej podstawie zapadło takie orzeczenie i jakie będą jego konsekwencje.

Odbiór częściowy robót budowlanych krok po kroku

Odbiory częściowe służą inwestorowi do kontroli poprawności wykonywanych robót budowlanych. Strony umowy o roboty budowlane, tj. inwestor oraz wykonawca, mogą w umowie dowolnie ustalić zasady odbiorów częściowych. Co więcej, w umowie o roboty budowlane strony mogą postanowić, że w ogóle nie będą dokonywać żadnych odbiorów częściowych. Odbiór częściowy jest prawem stron umowy o roboty budowlane. Dowiedz się, kiedy warto przeprowadzić odbiór częściowy i jak to zrobić.

SFB05

Kiedy warto zawrzeć umowę o generalne wykonawstwo i co się z tym wiąże

Realizacja inwestycji oparta na umowie o generalne wykonawstwo należy do najczęściej stosowanych w polskiej praktyce budowlanej. W ramach takiej umowy inwestor powierza całość wykonania robót budowlanych jednemu wykonawcy, który przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie i oddanie w umówionym terminie obiektu. Dowiedz się, czy taki system realizacji inwestycji będzie korzystny w Twoim przypadku.

Umowa o generalną realizację inwestycji. Dla kogo korzystna i jak ją zawrzeć

W przypadku dużych, skomplikowanych inwestycji, inwestor, który nie ma doświadczenia ani odpowiednich przygotowanych do obsługi procesu inwestycyjnego służb, powinien rozważyć powierzenie całości realizacji inwestycji odpowiedniemu wykonawcy. W tym wypadku najbardziej dogodny dla inwestora jest system generalnej realizacji inwestycji, w którym wykonawca zobowiązuje się do wzniesienia obiektu budowlanego z jednoczesnym rozszerzeniem obowiązków wykonawcy na opracowanie dokumentacji, wykonanie prac przygotowawczych ewentualnie czy w Twoim przypadku będzie dobrym rozwiązaniem.

AFB27

Wypadki na budowie. Kto i jaką odpowiedzialność ponosi

W toku procesu budowlanego dochodzi nie tylko do planowych zdarzeń i odhaczania kolejnych kamieni milowych. Rzeczywistością kierowników budowy czy inwestorów są też wypadki na budowie, a w ślad za nimi – ustalenie, kto i w jakim zakresie poniesie odpowiedzialność.

Pozew o odszkodowanie za zmianę miejscowego planu

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana mogą wpłynąć na wartość nieruchomości – podwyższyć ją lub obniżyć. W tym drugim przypadku właścicielowi przysługuje prawo do rekompensaty od gminy. Uprawnienie to przysługuje już w momencie ograniczenia lub braku możliwości korzystania z nieruchomości lub jej części zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem (np. przy zapisach limitujących maksymalną powierzchnię zabudowy). Sprawdź, jak sporządzić pozew przeciwko gminie o zapłatę odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.