Nr 26 z 12.2018

Uchwała w sprawie rozwiązania umowy o zarządzanie

Zarówno zawarcie, jak i rozwiązanie umowy o zarządzanie jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd, a zatem wymaga ze strony wspólnoty mieszkaniowej podjęcia uchwały. Wyjaśniamy, jak przygotować taką uchwałę.

Uchwała w sprawie powołania zarządu

Jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę w sprawie powołania zarządu. Wyjaśniamy, jak sporządzić taką uchwałę.

Nr 25 z 10.-11.2018

Wzór umowy o wykonanie prac remontowych

Zanim dojdzie do przeprowadzenia remontu, należy zawrzeć odpowiednią umowę, w której strony powinny szczegółowo określić przedmiot i niezbędny zakres prac przewidywanych w czasie remontu. Treść zawieranej umowy o prace remontowe bardzo często okazuje się najważniejsza i decydująca w przypadku rozpatrywania sporów lub niejasności z nią związanych. Dlatego tak ważne jest pełne zrozumienie tekstu podpisywanej umowy. Wyjaśniamy, jak prawidłowo sporządzić taką umowę.

Reklamy na terenie budowy – co może inwestor, a co gmina

Teren budowy może sam w sobie stanowić atrakcyjne źródło dodatkowego dochodu. Poza zamieszczaniem reklamy związanej z własną inwestycją inwestor mógłby czerpać korzyści finansowe, oferując potencjalnym reklamodawcom możliwość usytuowania reklam na swoim terenie. Niemniej jednak należy mieć na uwadze ograniczenia dotyczące lokalizacji reklam oraz kary wymierzane za działania niezgodne z przepisami. Dowiedz się, jakie prawa związane z decydowaniem o zamieszczaniu reklam ma inwestor, a jakie gmina.

Nr 24 z 11.2018

Wzór umowy o roboty geodezyjno-kartograficzne

Wszelkie prace geodezyjno-kartograficzne powinny zostać poprzedzone umową, na mocy której wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia dla zamawiającego robót geodezyjnych oraz opracowania dokumentacji kartograficznej określonego terenu. Z kolei zamawiający zobowiązuje się odebrać tę dokumentację i zapłacić wynagrodzenie i zwrócić koszty naprawienia niezawinionych szkód, a także dostarczyć niezbędne materiały oraz odebrać roboty w terenie. Sprawdź, jak prawidłowo skonstruować taką umowę.

Jakie warunki dla przydomowej oczyszczalni ścieków i zbiornika na nieczystości ciekłe

Odprowadzanie ścieków jest konieczne dla sprawnego korzystania z wielu rodzajów budynków. Nie ma z tym problemu, jeśli w pobliżu znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej, do której można się przyłączyć. Jeśli jednak nie ma takiej możliwości, to konieczne jest rozważanie budowy własnej oczyszczalni ścieków albo szamba. Lektura artykułu pomoże Ci w podjęciu decyzji, który ze sposobów odprowadzania ścieków wybrać.

SFB 04 z 10.2018

Jakie przegrody w budynku energooszczędnym

Jedną z podstawowych cech budynku energooszczędnego są dobrze zaizolowane przegrody. Powinny one spełniać wymagania przewidziane dla budynków NF15 i NF40, a także te, o których mowa w Warunkach Technicznych. Omawiamy zalety dobrze zaizolowanych przegród, przykładowe materiały termoizolacyjne oraz sposoby ocieplania przegród.

Jak zbudować dom energooszczędny

Budowa domu energooszczędnego wiąże się z koniecznością zastosowania odpowiednich rozwiązań i technologii. Trzeba też brać pod uwagę takie czynniki, jak bilans energetyczny budynku, lokalizacja i orientacja, strefowanie temperaturowe czy masa akumulacyjna. Wyjaśniamy, co należy zrobić, by dom, który budujesz, stał się domem energooszczędnym.

Nr 23 z 10.2018

Operat ewidencyjny, czyli wszystko, co musisz wiedzieć o ewidencji gruntów i budynków. Część I

Operat ewidencyjny to dokumentacja tworząca wraz z komputerowymi bazami danych ewidencyjnych ewidencję gruntów i budynków. Informacje zawarte w operacie są jawne. Oznacza to, że każdy może żądać ich udostępnienia. Przepisy przewidują jednak wyjątki od tej zasady. W pierwszej części artykułu dotyczącego operatu ewidencyjnego wyjaśniamy, z czego składa się operat ewidencyjny, jakie dane zawiera, kto i na jakich warunkach może uzyskać do niego dostęp.

Nr 22 z 09.2018

Umowa o nadzór inwestorski

W ramach prowadzenia prac budowlanych inwestor może, w drodze umowy zlecenia, ustanowić inspektora, którego zadaniem będzie czuwanie nad zgodnością przeprowadzanych robót z przepisami prawa, projektem budowy oraz umową pomiędzy wykonawcą a inwestorem. Dowiedz się, jak prawidłowo sformułować tego typu umowę.

Kto odpowie za wybudowanie domu wielolokalowego na terenie zabudowy jednorodzinnej

Ze wszystkich uczestników procesu budowlanego to projektant w największym stopniu ma wpływ na realizację inwestycji w taki sposób, aby została ona przeprowadzona do końca w sposób zgodny z przepisami prawa. Oznacza to, że za realizację procesu budowlanego ponosi on odpowiedzialność dyscyplinarną, zawodową, porządkową oraz karną. Wyjaśniamy, w jaki sposób architekt odpowiada za wybudowanie domu wielolokalowego na terenie zabudowy jednorodzinnej i jak tego uniknąć.

SFB 03 z 08.2018

Zatrudniasz pracowników przy robotach budowlanych? Sprawdź, jakie masz obowiązki w związku z bhp

Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i higieny pracy na terenie budowy i w każdym zakładzie pracy ponosi pracodawca. Przedsięwzięcia odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy nie powinny w żaden sposób obciążać pracowników. Dowiedz się, jakie masz obowiązki w związku z zapewnieniem swoim pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. Pozwoli Ci to uniknąć wysokich kar finansowych.

Warunki higieniczno-sanitarne, które musisz zapewnić na budowie

Sam kran z zimną wodą i toaleta chemiczna na placu budowy to absolutnie niewystarczające warunki dla zatrudnionych tam pracowników. Obowiązkiem osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie jest zapewnienie robotnikom dostępu do odpowiednich pomieszczeńsanitarnych, pomieszczenia socjalnego, w którym mogąsię ogrzać i zjeść posiłek, oraz miejsca na przechowywanieodzieży. Te podstawowe wymogi są jednak nagminniezaniedbywane. Warto wiedzieć, jakie warunki higienicznosanitarne powinny zostać zapewnione na budowie, ponieważ za naruszenie przepisów w tym zakresie grozi grzywna w wysokości od 1.000 do 30.000 zł.

Służba bhp na budowie. Kto i kiedy musi ją powołać

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy to jeden z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy, również tego działającego w branży budowlanej. W większych firmach w spełnieniu tej powinności pomaga tzw. służba bhp, która pełni wobec pracodawcy funkcje doradcze i kontrolne. Wyjaśniamy, kto ma obowiązek powołać służbę bhp i jak wygląda jej działalność.

Nr 21 z 08.2018

Wszystko, co musisz wiedzieć o zgodności usytuowania obiektu z projektem zagospodarowania

Wynikający z przepisów Prawa budowlanego wymóg sporządzenia informacji o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu budzi sporo wątpliwości wśród osób pracujących w branży budowlanej. W artykule omawiamy najbardziej problematyczne zagadnienia w tym zakresie i podpowiadamy, jak sobie z nimi poradzić.

Kiedy dochodzi do zawieszenia postępowania o pozwolenia na budowę i jakie są tego skutki

Na początku każdemu inwestorowi zależy na jak najszybszym uzyskaniu pozwolenia na budowę. W toku postępowania może się jednak okazać, że czynności organu będą musiały zostać na jakiś czas przerwane. Niekiedy będzie to wynik niezależnych czynników, a czasem woli inwestora czy utraty środków na realizację inwestycji. Dowiedz się, jak przebiega procedura zawieszenia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę. Pozwoli Ci to na umiejętne poruszanie się w formalnościach urzędniczych.

Czy wynagrodzenie podwykonawcy robót rozbiórkowych podlega ochronie

Orzekając w sprawie dotyczącej wynagrodzenia należnego podwykonawcy robót rozbiórkowych, Sąd Najwyższy opowiedział się za szerokim rozumieniem pojęcia robót budowlanych. Dowiedz się, co to oznacza dla inwestorów i podwykonawców.

Nr 20 z 07.2018

Wyłączne prawo do miejsca postojowego. Czy nabywca może żądać zagwarantowania mu go w umowie z deweloperem

Jednym z istotnych wyzwań współczesnych deweloperów, stało się zaspokajanie ogromnego zapotrzebowania społecznego na miejsca postojowe. Przyczynia się do tego wiele czynników takich jak, zwiększenie liczby pojazdów mechanicznych czy też zagęszczanie architektoniczne miast. Zapewnienie możliwości parkowania samochodu, szczególnie nieopodal miejsca zamieszkania stało się problemem nie tylko ekonomiczno-społecznym, ale też prawnym. Dowiedz się, czy możliwe jest zapewnienie nabywcy lokalu w umowie deweloperskiej wyłącznego prawo do miejsca postojowego, a jeśli tak to na jakich zasadach.

Kto może wstrzymać zasiedzenie - najnowsza uchwała SN

Pozew złożony przeciwko posiadaczowi gruntu przez osobę, która nie jest jego właścicielem, nie przerywa biegu zasiedzenia – stwierdził siedmioosobowy skład SN w uchwale z 17 kwietnia 2018 r. (sygn. akt III CZP 100/17). Dowiedz się, na jakiej podstawie podjęta została ta uchwała i jakie było jej uzasadnienie.

Nr 19 z 06.2018

Wzór protokołu z końcowego odbioru robót

Protokół odbioru robót budowlanych to jeden z istotniejszych dokumentów potwierdzających odbiór końcowy. Sprawdź, jak powinien wyglądać.

Jak przebiega postępowanie dyscyplinarne wobec geodety

Osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii mogą ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną. Postępowanie dyscyplinarne wobec nich może zostać wszczęte niezależnie od odpowiedzialności odszkodowawczej, karnej czy administracyjnej. Dowiedz się, kiedy i na jakich zasadach można odpowiadać dyscyplinarnie i jakie prawa przysługują obwinionemu. Warto bowiem skorzystać ze środków, dzięki którym obwiniony może skutecznie bronić swojego dobrego imienia.

SFB 02 Z 05.2018

Za co odpowiada kierownik budowy

Pełnienie funkcji kierownika budowy wiąże się z odpowiedzialnością za prawidłowy przebieg robót budowlanych i przestrzeganie przepisów bhp na budowie. Wszelkie błędy i niedopatrzenia mogą powodować dotkliwe konsekwencje finansowe i zawodowe. Wyjaśniamy, za co odpowiada kierownik budowy i jak może bronić się przed zarzutami ze strony inwestora.

W jaki sposób deweloper odpowiada z tytułu rękojmi za wady nieruchomości

Z uwagi na częste przypadki niewywiązywania się deweloperów z umów dotyczących sprzedaży nieruchomości, ustawodawca wprowadził dodatkowe zabezpieczenia pozycji konsumenta. Na przełomie 2014 i 2015 r. zaczęły obowiązywać zmodyfikowane przepisy Kodeksu cywilnego, które dają konsumentom bardzo szeroki zakres uprawnień w zakresie instytucji tzw. rękojmi za wady nieruchomości. Dowiedz się, z jakimi roszczeniami może wystąpić przeciwko Tobie nabywca nieruchomości.

O odpowiedzialności inwestora decyduje znajomość umowy z podwykonawcą

Aby inwestor mógł odpowiadać za wynagrodzenie, musi znać treść, nawet niespisanej umowy o roboty budowlane między wykonawcą a podwykonawcą. Tak zdecydował Sąd Najwyższy w uchwale z 17 lutego 2016 r.Uchwała SN z 17 lutego 2016 r., sygn. akt III CZP 108/15; Legalis.

Nr 18 z 05-06.2018

Zrównoważone budownictwo, czyli jak wybudować ekologiczny budynek

Aby wybudować budynek, który może pozytywnie przejść proces certyfikacji ekologicznej, konieczne jest przestrzeganie zasad zrównoważonego budownictwa. Na każdym etapie inwestycji należy stosować konkretne rozwiązania pomagające osiągnąć zamierzony ekologiczny efekt, czyli przede wszystkim jak najmniejsze zużycie energii i jak najmniej szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Przybliżamy tę kwestię w poniższym artykule.

Wzór wniosku o podział nieruchomości

Intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego spowodował, że do gmin trafia coraz więcej wniosków o podział nieruchomości. Wyjaśniamy, jakie wymogi powinien spełniać wniosek, aby wójt, burmistrz albo prezydent miasta mógł wydać decyzję o jej podziale.

Odpowiedzialność zawodowa przed samorządem budowlanym

Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie podlegają odpowiedzialności zawodowej przed samorządami zawodowymi. Jest to odpowiedzialność niezależna od tej, którą mogą oni również ponosić przed sądami powszechnymi. Dowiedz się, kiedy i na jakich zasadach można odpowiadać przed samorządem zawodowym i jakie prawa przysługują obwinionemu. Warto bowiem skorzystać ze środków, dzięki którym obwiniony może skutecznie bronić swojego dobrego imienia.

Nr 17 z 05.2018

Oświadczenie o przyjęciu obowiązku kierowania pracami budowlanymi

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych inwestor ma obowiązek zawiadomić właściwego organu nadzoru budowlanego, tj. powiatowego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem. Do zawiadomienia tego musi załączyć m.in. oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi). Poniżej przedstawiamy przykładowo wypełniony wzór takiego oświadczenia.

Jakie prawa i obowiązki mamy w postępowaniu o udzielenia pozwolenia na budowę

Podmioty będące stronami postępowania przed starostą lub prezydentem miasta na prawach powiatu mają wiele uprawnień, ale także obowiązków. Warto je poznać, aby móc w pełni uczestniczyć w procedurze uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Nr 16 z 04.2018

Wzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Szczegółowe zasady, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym określa rozporządzenie Rady Ministrów z 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Dane takie udostępniane są wyłącznie podmiotom określonym w tym akcie na ich wniosek złożony w formie pisemnej albo elektronicznej. Przedstawiamy wypełniony przykładowo wzór takiego wniosku wraz z praktycznym komentarzem.

SFB 01 z 03.2018

Ustawa inwestycyjna – ułatwienie czy początek koszmaru dla deweloperów i inwestorów?

Gorącym tematem w środowisku deweloperskim pozostaje w ostatnich miesiącach tzw. ustawa inwestycyjna, która ma wejść w życie w 2018 roku. Najwięcej kontrowersji wywołuje rozwiązanie polegające na zakazie budowy na działce, która nie graniczy z inną, już zagospodarowaną, działką. W założeniu ustawodawcy ma to zapobiec niekontrolowanemu rozrastaniu, jednak zdaniem inwestorów może doprowadzić do dużego spadku cen niezabudowanych działek. Nie mniej wątpliwości budzi postulat wprowadzenia nowego instrumentu planistycznego w postaci tzw. obszarów zorganizowanego inwestowania. Wyjaśniamy, co konkretnie zmieni nowelizacja i jak wpłynie na sytuację prywatnych inwestorów oraz deweloperów.

Szczegółowo o nowych warunkach technicznych budynków i ich usytuowania

Styczeń przyniósł nam kolejne istotne zmiany w prawie budowlanym. Z początkiem roku weszła bowiem w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jej celem jest uproszczenie biurokracji w całym procesie budowlanym oraz dostosowanie wymagań budynków do taniego budownictwa programu Mieszkanie Plus. Jest to swego rodzaju wstęp do zmian, które wprowadzi Kodeks urbanistyczno-budowlany. Poniżej przybliżymy istotę, oraz zakres zmian.

Nr 15 z 03.2018

Wzór wniosku o wstrzymanie wykonania nakazu przeprowadzenia ekspertyzy

Właściciel, któremu nadzór budowlany nakazał w postanowieniu wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku, ma prawo złożyć wniosek o wstrzymanie tego postanowienia. W uzasadnieniu koniecznie powinien uprawdopodobnić, że zachodzi niebezpieczeństwo (potencjalne niebezpieczeństwo) wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków poprzez przedstawienie konkretnych, realnych zdarzeń. Sprawdź, jak skonstruować wniosek o wstrzymanie nakazu przeprowadzenia ekspertyzy technicznej budynku.

Ważne zmiany w ustawie o ochronie zabytków

Po wielu dekadach dyskusji i apeli konserwatorów zabytków kierowanych do kolejnych rządów, mamy wreszcie nowelizację przepisów o ochronie zabytków. Powołują one m.in. fundusz celowy, który umożliwi ratowanie najbardziej zagrożonych obiektów. Nowe prawo daje też do ręki wojewódzkich konserwatorów ciężki oręż. Zamiast dotychczasowych symbolicznych kar za zniszczenie zabytkowych budynków, będą oni mogli nakładać grzywny w wysokości nawet 500 tys. zł.

Pozwolenia wodnoprawne po zmianie prawa wodnego

Nowe prawo wodne nie wprowadza dużych modyfikacji w zakresie procedury uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych. Większość zmian ma na celu poprawę spójności i przejrzystości przepisów. Zmienił się jednak katalog sytuacji, w których pozwolenie jest wymagane. Przyjrzyjmy się zatem, kiedy będziemy potrzebować takiego pozwolenia i co musimy zrobić, aby je uzyskać.

Nr 14 z 02.2018

Za co odpowiada kierownik budowy

Pełnienie funkcji kierownika budowy wiąże się z odpowiedzialnością za prawidłowy przebieg robót budowlanych i przestrzeganie przepisów bhp na budowie. Wszelkie błędy i niedopatrzenia mogą powodować dotkliwe konsekwencje finansowe i zawodowe. Wyjaśniamy, za co odpowiada kierownik budowy i jak może bronić się przed zarzutami ze strony inwestora.

Wzór protokołu przekazania terenu budowy

Przed rozpoczęciem prac budowlanych konieczne jest przekazanie terenu wykonawcy robót, a konkretnie – reprezentującemu go kierownikowi budowy. W tym celu należy sporządzić protokół przekazania terenu budowy. Od momentu przejęcia terenu z pomocą protokołu po jego oddanie to na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ewentualne szkody. Dowiedz się, jak powinien wyglądać taki protokół.

Nr 13 z 01.2018

Wzór zapisów umownych o przeniesieniu praw autorskich

W umowie o prace projektowe warto przewidzieć postanowienia, w których projektant zobowiązuje się wprost do opracowania działa oryginalnego. Dodatkowo w interesie inwestora jest, aby architekt wyraźnie przyjął odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw autorskich osób trzecich.

Od 1 stycznia 2018 r. nowy regulator cen za dostarczanie wody i zrzut ścieków

Z początkiem tego roku zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Zmiany dotyczą przede wszystkim regulatora cen za dostarczanie wody i zrzut ścieków. Ich celem jest doprowadzenie do tego, by taryfy za dostarczanie wody i zrzut ścieków nie były zawyżane przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Wyjaśniamy, na czym polegają najważniejsze zmiany.

O wartości nieruchomości decyduje data wejścia planu w życie

Nabycie ziemi po publikacji w dzienniku urzędowym, ale przed wejściem w życie nowego planu zagospodarowania przestrzennego daje właścicielowi prawo do odszkodowania w razie obniżenia jej wartości – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 17 marca 2016 r., sygn. akt V CSK 414/15.