12.2017

Jakie wymogi techniczne i sanitarne dla zakładów opieki zdrowotnej

Oprócz wymogów ogólnobudowlanych, zawartych w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, każde pomieszczenie przeznaczone na zakład opieki zdrowotnej musi spełniać odpowiednie wymogi sanitarne i higieniczne. Wyjaśniamy najważniejsze zasady projektowania i budowy obiektów, w których wykonywana będzie być działalność lecznicza.

Jakie roszczenia przysługują nam w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą

Może się zdarzyć, że w wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doszło do ograniczenia Twoich praw do nieruchomości albo obniżenia jej wartości. W takiej sytuacji masz prawo ubiegać się o rekompensatę od gminy. Sprawdź, jakich roszczeń i w jaki sposób możesz dochodzić.

11.2017

Zgłaszanie zamiaru wykonania robót budowlanych. Praktyczne wskazówki

Jedna z podstawowych zasad prawa budowlanego stanowi, że inwestycję można rozpocząć jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Ustawodawca przewidział jednak katalog inwestycji, które mogą zostać zrealizowane na podstawie zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych, czyli procedury znacznie prostszej i szybszej. Prawidłowe przygotowanie wniosku – zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej gwarantuje możliwość realizacji inwestycji nawet po kilku dniach od jego złożenia. Warto wiedzieć, jak to zrobić.

Umowa wykonanie ekspertyzy obiektu budowlanego

Ekspertyza techniczna to dokonana przez rzeczoznawcę budowlanego ocena stanu technicznego budynku poparta badaniami i wyliczeniami wytrzymałości jego fundamentów, ścian, stropów i innych elementów konstrukcji, elewacji oraz dachu. Zobacz, jak skonstruować umowę z rzeczoznawcą, by zapewnić skuteczne wykonanie takiej ekspertyzy.

Zasady wynajmowania lokali przez gminę

Sprawdź, kiedy możesz wykluczyć podwykonawstwo w zamówieniu

Dopuszczalność podwykonawstwa to złota reguła zamówień publicznych. Ograniczenie zakresu podwykonawstwa, a w konsekwencji zobowiązanie wykonawcy do osobistej realizacji zamówienia powinno być traktowane jako wyjątek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Wyjaśniamy, kiedy i na jakich zasadach masz prawo zawrzeć w warunkach zamówienia oraz w umowie z wykonawcą zapis wyłączający możliwość powołania przez niego podwykonawców przy realizacji zamówienia.

10.2017

Od 1 czerwca 2017 r. inwestorowi przysługują nowe uprawnienia w postępowaniu przed drugą instancją

Decyzja wojewody uchylająca decyzję prezydenta miasta na prawach powiatu lub starosty dotyczącą pozwolenia na budowę i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia jest zmorą inwestorów. Zdarza się, że poprzez wydawanie decyzji o takiej treści postępowanie trwa latami a obiekt nie może powstać. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadziła przepisy mające uchronić inwestorów przed przedłużającym się postępowaniem przed drugą instancją.

Jak krok po kroku wybudować fundamenty

Jednym z najważniejszych etapów budowy domu jest postawienie fundamentów. To właśnie one decydują o trwałości całej konstrukcji. Warto zatem wiedzieć, jak postępować, by ich jakość fundamentów była jak najlepsza.

09.2017

Zmiany w ustawie o wspieraniu niektórych form budownictwa mieszkaniowego już obowiązują

12 sierpnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Zmiany mają na celu wyeliminowanie barier w ubieganiu się o finansowanie zwrotne w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego w zakresie społecznego budownictwa czynszowego.

Wzór wniosku o wstrzymanie wykonania postanowienia

Każda nieruchomość może zostać poddana kontroli ze strony inspekcji nadzoru budowlanego. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego mogą dokonywać czynności kontrolnych.

08.2017

Zmiany w projekcie budowlanym. Co z prawami autorskimi?

Pytanie: W trakcie realizacji budowy inwestor z różnych przyczyn może być zainteresowany zmianami w projekcie budowlanym zatwierdzonym pozwoleniem na budowę. Czy od autora projektu może wymagać wprowadzenia do projektu każdej zmiany? Czy bez zgody autora projektu może zlecić wprowadzenie zmian do projektu innemu projektantowi?

Wzór wniosku o nadzór przestrzegania prawa budowlanego

W przypadku gdy budowa na sąsiedniej nieruchomości wywołuje szkody na terenie innych nieruchomości lub jest dla ich właścicieli szczególnie uciążliwa, mogą oni złożyć wniosek o nadzór przestrzegania przepisów prawa budowlanego. Inspektorzy mają prawo wejść na teren budowy oraz żądać dokumentów i wyjaśnień. Kontrola może dotyczyć także remontu mieszkania w bloku.

Nowe zasady mediacji w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę

Możliwość przeprowadzenia mediacji kojarzona była dotąd z postępowaniem cywilnym, a w szczególności ze sprawami z zakresu prawa rodzinnego. W dniu 1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, która daje możliwość skorzystania z procedury mediacji także w postępowaniu administracyjnym, czyli m. in. w postępowaniu, którego przedmiotem jest udzielenie pozwolenia na budowę.

07.2017

Rozbiórka i budowa domku letniskowego

Pytanie: Na naszej działce położonej nad jednym z mazurskich jezior znajduje się stary, drewniany domek letniskowy. Chcemy go wyburzyć i postawić dokładnie w tym samym miejscu nowy domek. Ma on także być wykonany z drewna i mieć powierzchnię ok. 32-34 metrów kwadratowych. Media (prąd i woda) są już doprowadzone do starego domku i chcielibyśmy je podpiąć do nowej konstrukcji.Z jakimi formalizmami wiążą się nasze plany?

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Właściwe wypełnienie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane często sprawia inwestorom wiele trudności a konsekwencje jego niewłaściwego wypełnienia stanowią wielokrotnie przyczynę późniejszych kłopotów. Sprawdź, jak zrobić to prawidłowo.

Odstąpienie od projektu. Kto decyduje, kto ocenia a kto odpowiada

Pytanie: Jesteśmy w trakcie budowy garażu przy istniejącym już domu jednorodzinnym. W trakcie budowy okazało się, że możemy lepiej zagospodarować przestrzeń poddasza dokonując pewnych modyfikacji projektu. Zdaniem projektanta takie zmiany nie będą stanowiły istotnego odstąpienia od projektu ale my obawiamy się, że możemy mieć z tego tytułu kłopoty. Kto powinien zdecydować o zgłoszeniu zmian do urzędu oraz kto ponosi odpowiedzialności za błędne decyzje w tym zakresie?

06.2017

Zdaniem NSA, budynek nie musi być wydzielony z przestrzeni własnymi przegrodami – wyrok

Dla uznania obiektu budowlanego za budynek nie ma znaczenia, że został on wybudowany pomiędzy istniejącymi budynkami gospodarczymi i korzysta z ich ścian, jeśli jest trwale związany z gruntem, posiada fundament, dach i da się wyraźnie określić zewnętrzne kształty obiektu.Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 listopada 2016 r. (sygn. II OSK 1013/16)

szczęśliwy pracownik korporacyjny

Od czerwca 2017 roku zmienią się procedury administracyjne

Dnia 1 czerwca 2017 r. ma wejść w życie spora nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Zmiany mają usprawnić postępowania administracyjne, przyspieszyć procedury, a także wprowadzić instytucję ponaglenia. Projekt zakłada też zapewnienie adekwatności administracyjnych kar pieniężnych do zaistniałych przypadków naruszenia prawa.

05.2017

Od lipca zmieniają się zasady zbierania odpadów

Już w lipcu nastąpić ma prawdziwa rewolucja śmieciowa. We wszystkich gminach wprowadzony zostanie jednakowy model selektywnego zbierania śmieci. Samorządy nie będą już miały dowolności w tym zakresie. Ujednolicone mają zostać kolory pojemników na zbieranie odpadów, a same śmieci podzielone będą na cztery frakcje. Dowiedz się, jak nowe przepisy mogą zmienić sytuację inwestorów.

Na czym polega odpowiedzialność solidarna wykonawcy z umowy o roboty budowlane

Prawa i obowiązki stron umowy o roboty budowlane są nastawione na ochronę interesów poszczególnych podwykonawców, a przez to dość charakterystycznie uregulowane. Jest to bowiem umowa, w której strony nie mogą się umówić inaczej, niż przewiduje to ustawodawca, a ten zmierza do tego, aby podwykonawca uzyskał w końcu swoją zapłatę, niezależnie od uników czynionych przez inwestora czy wykonawcę.

04.2017

Ułatwienia dla operatorów maszyn budowlanych już obowiązują

Dnia 1 kwietnia 2017 r. weszły w życie przepisy likwidujące nadmierne obowiązki szkoleniowe dla operatorów maszyn do robót budowlanych ziemnych i drogowych. Teraz większa odpowiedzialność będzie spoczywała na instruktażach stanowiskowych.

Sprawdź, jak krok po kroku dokonać przeniesienia pozwolenia na budowę

Zakup działki z rozpoczętą budową budynku może być atrakcyjny finansowo. Jednak aby kontynuować inwestycję, konieczne jest dopełnienie formalności związanych z przeniesieniem decyzji o pozwoleniu na budowę na osoby, które teraz będą inwestorami. Jest to szczególny rodzaj postępowania prowadzony przez organy administracji architektoniczno-budowlanej. W tekście przedstawiono krok po kroku przebieg postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę, a także wyjaśniono problemy pojawiające się w jego toku.

O odpowiedzialności inwestora decyduje znajomość umowy z podwykonawcą

Aby inwestor mógł odpowiadać za wynagrodzenie, musi znać treść, nawet niespisanej umowy o roboty budowlane między wykonawcą a podwykonawcą. Tak zdecydował Sąd Najwyższy w uchwale z 17 lutego 2016 r.

03.2017

Prawne wymogi budowy studni, w tym głębinowej

Jestem właścicielem działki w górach, do której nie ma doprowadzonej sieci wodociągowej. Rozważając zabudowanie tej działki, myślę więc także o tym, skąd pozyskać wodę i dlatego rozważam wybudowanie studni. Jaką studnię mogę wybudować i jakich formalności musiałbym dopełnić?

Kryterium ceny przy robotach budowlanych – zobacz, jak je stosować zgodnie z nowymi przepisami

Pytanie: Przygotowuję siwz na roboty budowlane w zakresie renowacji/odtworzenia wewnętrznej zabytkowej stolarki drzwiowej. Czy po ostatniej nowelizacji ustawy Pzp mogę ustanowić  kryterium ceny z wagą 80% i terminu wykonania z wagą 20%? Załącznikiem do siwz jest opis przedmiotu zamówienia stanowiący jednocześnie pomocniczy przedmiar, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz opis zakresu robót w postaci wycinków z dokumentacji projektowej.

02.2017

Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy

Kiedy konieczne jest zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy i co należy do niego dołączyć?